На основу члана 12. Правилника о техничким условима, правилима и начину приређивања интернет игара на срећу (”Службени Гласник Републике Српске” број 117/17) и овлаштења прописаних Статутом, директор Друштва „BET – LIVE“ д.о.о. Источно Сарајево, Жељко Добранић, дана 21.09.2018. године доноси:

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНЕТ ИГРЕ НА СРЕЋУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим се правилима се уређује приређивање игара на срећу путем интернета (у даљњем тексту: Правила), те услови приређивања и учествовањa у играма на срећу путем интернета које приређује „BET – LIVE“ д.о.о. Источно Сарајево , улица Дабробосанска бр.21 (у даљњем тексту приређивач).

Ова Правила налазе се на службеној интернет страници приређивача(www.bet-live.ba).

Члан 2.

Одредбама ових правила регулишу се уговорни односи између приређивача и играча у судјеловању у играма на срећу путем интернета.

Игре на срећу путем интернета су игре путем којих играч може одиграти игру на срећу самостално, кроз интеракцију са информатичким суставом, без непосредног представника приређивача.

Приређивач задржава право да искључи играча из учествовањау играма на срећу путем интернета у складу са одредбама ових Правила и позитивним законским прописима.

Запосленицима приређивача строго је забрањено судјеловати у било којој игри на срећу путем интернета коју приређује послодавац тј. друштво “BET – LIVE” д.о.о. Источно Сарајево , што представља тежу повреду радне обвезе.

Члан 3.

Приређивач задржава право да у одређеном тренутку може потпуно или дјелимично одбити учествовање играчима у играма на срећу путем интернета, а нарочито у слиједећим случајевима:

• Ако судионик није напунио 18 година старости,
• Ако је судионик отприје познат приређивачу због ометања нормалног тока игре,
• Ако судионик крши правила приређивача,
• Ако судионик на било који други начин омета ток интернет игре и угрожава интерес приређивача,
• Уколико постоји оправдана сумња у намјештање исхода догађаја поједине игре или уколико постоји сумња да судионик, група њих или трећа особа располаже информацијама које исход догађаја који је предмет игре чине извјесним,
• Уколико је догађај који је предмет игре започео, осим ако су регулисани посебним одредбама за поједину игру овим Правилима, те
• Услијед више силе.

У наведеним случајевима приређивач задржава право заустављања запримања уплата, односно могуће је поједину игру ограничити и то блокирањем игре или више њих или одбијањем запримања уплате.

II. ПРОМОЦИЈА ИГРЕ

Члан 4.

У складу са чланом 97. Став 2. Закона о играма на срећу РС ,приређивач може додјелити промотивне бонусе играчима у сврху промоције интернет игара на срећу, с’тим да укупан износ промотивних бонуса на годишнјем нивоу не може бити већи од 30% мјесечних уплата.

Приређивач прописује услове кориштења појединих промотивних бонуса играчима, у сврху промоције игара на срећу путем интернета.

Приређивач може додијелити поједини промотивни бонус играчу који задовољи тражене услове.
Промотивни бонуси су ограничени тако да један играч може добити само један истовјетни бонус. У случају да играч добије више бонуса на основу чињенице да противно овим Правилима има више отворених рачуна, приређивач има право ускратити бонус играчу, те затворити све виртуалне рачуне истог играча.

Промотивни бонуси добивени од стране приређивача, могу се користити искључиво за клађење и не могу се исплатити ни на који начин, а одбија се од износа добитка уколико је добитак остварен с тим бонусом.

За све околности које нису обухваћене овим чланком, примјењују се остале одредбе ових Правила

III. ПРОЦЕДУРЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Члан 5.

Да би приређивач и играч закључили уговорни однос потребно је претходно успјешно проћи поступак регистрације кроз коју приређивач креира виртуални рачун и исти додјељује играчу који у цијелости прихваћа ова Правила.

Приређивач ће регистровати играча само ако добије потпуно попуњен задани образац, путем апликације за регистрацију на интернет адреси (www.bet-live.ba).

Приређивач ће забранити учествовање у игри поједином играчу уколико није регистриран код приређивача сукладно овим Правилима.

Регистрација играча сматра се да је обављена на неодређено вријеме која се може једнострано отказати у сваком тренутку.

Играч прихватом ових Правила даје пристанак на услове које креира приређивач.

III. а) Регистрација и отварање рачуна

Члан 6.

Да би се играч успјешно регистровао и креирао свој јединствени виртуелни рачун, потребно је да играч испуњава одређене услове и то:
– мора бити пунољетна физичка особа (+18) тј. мора имати 18 или више година,
– мора посједовати важећу е-маил адресу и важећи број мобилног телефона
– мора посједовати лични/лични број, ЈМБГ, ОИБ и сл., те

Током регистрације играч мора потврдити да је упознат с овим Правилима која прихваћа, као и услове садржане у истима.
При одлучивању о евентуалним споровима неће се узимати у обзир чињеница да судионик не познаје одредбе ових Правила.

У случају да приређивач установи да играч има мање од 18 година, његов рачун бити ће одмах затворен.

Играчи су дужни да се лично региструју.

Сваки корисник може водити/имати само један виртуелни рачун. Већ регистровани корисницима је забрањено да се региструју под другим именом или другом е-маил адресом као нови корисник. У случају кршења ове одредбе могу се накнадно поништити опкладе и укњижени бонуси/ваучери да се избришу/пониште.

Рачун не може бити пренесен на другу особу или кориштен од стране друге особе.

Ако се рачуном користе друге особе са или без знања играча, искључиво играч сноси пуну одговорност.

Приређивач није одговоран за евентуалну штету или губитке настале кориштењем рачуна од стране играча или друге особе.

Члан 7.

Регистрација играча и похрана података о играчу, врши се попуњавањем апликације за регистрацију на службеној интернет станици приређивача.

Приликом регистрације приређивач додјељује играчу јединствени број виртуелног рачуна који остаје непромјењив и преко којег се врше све трансакције унутар састава интернет игара на срећу, као и евиденција свих трансакција сваког играча појединачно.

Апликација за регистрацију садржи сљедеће податке:
– име и презиме играча, пребивалиште и датум рођења,
– жељено корисничко име играча,
– важећу е-маил адресу,
– жељену лозинку,
– број телефона,
– избор тајног личног питања са уносом одговора ради потврде аутентичности играча приликом сваке исплате, и
– потврду да је играч упознат са овим Правилима и да их прихваћа прије слања захтјева за регистрацију.

Приређивач ће онемогућити учествовање у интернет игри на срећу сваком играчу који није уредно регистриран у складу са овим Правилима.

Члан 8.

Током регистрацијског поступка играч је обвезан тачно и у потпуности попунити задани образац (апликацију) за пријаву с подацима које потражује приређивач.

Лични подаци играча садрже сљедеће: име и презиме, датум рођења, ЈМБГ или ОИБ и сл., адреса пребивалишта, мјесто и поштански број, број телефона.

Након потврде личних података приређивач идентифицира играча електроничким путем којим се провјерава исправност података и пунољетност играча.
Играч је дужан чувати своје корисничко име и лозинку и сам сноси одговорност за материјалне и нематеријалне посљедице располагања виртуалним рачуном, као и за његову злоупотребу од стране других, тј. неовлаштених особа. Корисничко име је у правилу непромјењиво.

Након регистрације играчу се аутоматски и без накнаде отвара виртуални рачун преко којег се одвијају све новчане трансакције.

За све околности које нису обухваћене овим чланом, примјењују се остале одредбе ових Правила.

Члан 9.

Играчу је дозвољено управљати само једним виртуeлним рачуном којем може приступити само уз унос исправног корисничког имена и одговарајуће лозинке.

Играч смије користити виртуални рачун само у сврху учествовања у играма на срећу путем интернета код приређивача те се у друге сврхе не смије користити.

Играч се може регистровати само са једним налогом код приређивача, односно е-маил адреса може бити важећа само једном.

Име и презиме на виртуалном рачуну играча мора бити идентично имену и презимену на банковној (кредитној или дебитној) картици играча и осталим рачунима које користи у сврху новчаних трансакција, само уколико се уплате и исплате врше путем банковног рачуна играча.

За све околности које нису обухваћене овим чланком, примјењују се остале одредбе ових Правила.

III. б) Уплате на рачун играча

Члан 10.

Уплата на виртуални рачун играча може се извршити готовинским путем, у складу са чланом 96. Закона о играма на срећу, у просторијама у којима приређивач приређује игре на срећу (уплатна-исплатна мјеста БЕТ-ЛИВЕ д.о.о. Источно Сарајево) и безготовински путем преко банковног рачуна играча или картице за безготовинско плаћање (кредитне и дебитне картице и сл.) искључиво у конвертибилним маркама (домаћој валути) за играче резиденте БиХ.

Исто тако уплата се може извршити и у страној валути за нерезиденте БиХ путем електронских трансфера или посебних рачуна отворених у банци као и другим законом прописан начин који омогућава електронско пословање.

Уплате на рачун врше се искључиво у конвертибилним маркама (домаћа валута) или у страној валути која се прерачунава у домаћу валуту према курсу ЦБ БиХ или пословне банке преко које врши уплату.
Приређивач задржава право да дода више опција плаћања или да смањи или укине постојеће.

Ако се играч одлучи за електронско плаћање, приликом правилног кориштења система за плаћање, одриче се опозива/повлачења или сличног. Иначе примењује се међународно призната правила и закони за електронска плаћања.

Члан 11.

Приређивач је дужан при свакој уплати провјерити и потврдити регистрацију играча, потврдити игру играча, провјерити сигурност и интерне процедуре у вези са рачуном играча.

Члан 12.

Уплаћеним средствима играч располаже након што се иста евидентирају на његов виртуални рачун.

Члан 13.

Да би судјеловао у играма на срећу путем интернета играч мора на свом виртуалном рачуну имати најмање износ у висини најниже уплате за окладу или игру.

Играч у сваком тренутку може располагати са својим новцем на виртуалном рачуну.

Минималну и максималну уплату на виртуални рачун одређује приређивач.

У појединим случајевима приређивач задржава право ограничити висину улога, како на поједини догађај, тако и одређеном кориснику, без посебног образложења.

Члан 14.

Сва уплаћена средства на виртуални рачун служе искључиво у сврху учествовања у играма на срећу путем интернета у складу са важећим Законом о играма на срећу и овим Правилима, односно искључиво у сврху учествовања у појединим играма према понуди приређивача.

Изузев, у случају да играч након што је уплатио новац за учествовање у игри на срећу путем интернета затражи исплату, иста му неће бити одобрена, осим у случају трајног затварања рачуна.

Приређивач може у сваком тренутку ограничити или одбити било коју уплату од играча уз усмено или писмено образложење у разумном року.

Приређивач задржава право исправити финанцијску трансакцију уплаћеног износа на виртуални рачун играча уколико је уплата извршена узроком очигледне погрешке ( нпр: погрешно уплаћен износ на рачун играча, манје или више од оствареног стварног добитка), погрешно евидентиране новчане дознаке или уколико је уплата производ кршења ових Правила и позитивних законских прописа, те извршити поврат погрешно уплаћеног износа.

Приређивач има право у сваком тренутку исправити очигледне погрешке, (прмјер из става 4 овог члана) без претходне најаве о чему га може обавијестити путем његовог важећег е-маила.

III. ц) Исплате на/са рачуна играча

Члан 15.

Исплата са виртуалног рачуна играча може се извршити готовинским путем, у складу са чланом 96. Закона о играма на срећу, у просторијама у којима приређивач приређује игре на срећу (уплатна-исплатна мјеста „BET – LIVE“ д.о.о. Источно Сарајево) и безготовински путем преко банковног рачуна играча или картице за безготовинско плаћање (кредитне и дебитне картице и сл.) искључиво у конвертибилним маркама (домаћој валути) за играче резиденте БиХ.

Исто тако исплата се може извршити и у страној валути за нерезиденте БиХ путем електронских трансфера или посебних рачуна отворених у банци као и другим законом прописан начин који омогућава електронско пословање.

Исплате играчима се врше искључиво у конвертибилним маркама (домаћа валута) или у страној валути, с тим ако се исплате врше у страној валути приређивач врши прерачун према курсу ЦБ БиХ или пословне банке преко које врши исплату.

Члан 16.

Приређивач је дужан при свакој исплати провјерити и потврдити регистрацију играча, потврдити игру играча, провјерити сигурност и интерне процедуре у свези са рачуном играча.

Приређивач нуди за одређене тикете (кладионички листић) под одређеним околностима такозвани “бaу-бack” тј. откуп тикета. Ова понуда је добровољна и овиси искључиво од приређивача, односно корисник нема право на понуду о откупу тикета.

Члан 17.

Исплаћеним средствима на виртуални рачун играча, исти располаже за даљње учествовање у играма или за исплату најраније након што су иста евидентирана на његовом виртуалном рачуну.

Приликом исплате средстава на виртуални рачун, приређивач не наплаћује накнаду играчу.

Члан 18.

Приређивач задржава право исправити финанцијску трансакцију исплаћеног добитка на виртуални рачун играча уколико је исплата извршена узроком техничке грешке, погрешно евидентиране новчане дознаке или уколико је исплата производ кршења ових Правила и позитивних законских прописа, те извршити поврат погрешно исплаћеног износа.

Приређивач има право у сваком тренутку исправити очигледне погрешке без претходне најаве или накнадне обавијести.

Члан 19.

Прије исплате износа с виртуалног рачуна приређивач задржава право да од играча затражити лични документ са сликом, а у сврху провјере истовјетности података с подацима који су били наведени приликом регистрације. У случају протурјечности приређивач задржава право неисплаћивања играчу евентуалних добитка.

Подаци о банковном рачуну који играч уписује приликом регистрације служи искључиво за исплату средстава од добитака или поврат претходно уплаћених средстава уколико је ријеч о затварању рачуна.

Ако више од дванаест мјесеци на виртуалном рачуну играча није забиљежена ниједна уплата игре исти ће се сматрати неактивним. У том случају приређивач ће сва новчана средства са виртуалног рачуна вратити на банковни рачун играча, поништити регистрацију те затворити виртуални рачун уколико су задовољени сви услови одређени овим Правилима.

За све околности које нису обухваћене овим чланком, примјењују се остале одредбе ових Правила.

III. д) Затварање виртуeлног рачуна

Члан 20.

Захтјев за затварањем виртуалног рачуна играч може поднијети приређивачу без навођења разлога у било којем тренутку искључиво електронским путем. Затварање рачуна условљено је исплатом на виртуални рачун играча свих евентуално добитних листића.

У поступку затварања виртуалног рачуна играчу се исплаћују искључиво средства за исплату, остварени добици од оклада, од чега су изузети евентуални бонуси добивени од приређивача, а који служе искључиво за уплате на окладе или игре приређивача.
Члан 21.

Једном затворени виртуални рачун играч може поново отворити искључиво уз одобрење приређивача и то на захтјев достављен приређивачу електронским путем уз ваљано образложење и наводећи оправдане разлоге из којих је раније затворио свој виртуални рачун.

Приређивач ће изричито одбити поново отварање рачуна на захтјев играча у случају да утврди да је играч раније користио рачун противно одредбама ових Правила и позитивних законских прописа.

Приређивач задржава право у сваком тренутку да играчу затвори виртуални рачун, ускрати евентуални добитак и све његове окладе прогласи неважећима у случају манипулација или превара као и у случају повреде одредби ових Правила, а посебице у сљедећим случајевима:
– ако играч судјелује умјесто друге особе,
– уплаћује средства стечена преко криминалних и/или незаконитих активности,
– исплаћује средства на банковне рачуне које није овлаштен користити,
– уколико се установи да је играч отворио неколико виртуалних рачуна супротно одредбама ових Правила, те
– у свим осталим случајевима који су противни сврси игре на срећу, законским прописима и овим
правилима.

ИНТЕРНЕТ ИГРА НА СРЕЋУ – КЛАЂЕЊЕ

Члан 22.

Учесник у интернет играма на срећу је физичка особа која се регистровала за интернет клађење у складу са чланом 8. ових Правила, о чему поседује електроничку потврду о упаћеном износу (електронички листић). Сви податци се уписују на магнетни медиј приређивача односно на сервер приређивача.

Члан 23.

Уплате интернет игри на срећу клађење примају кроз интеракцију са информатичким суставом приређивача путем Глобалне интернет мреже(GIN).

Члан 24.

Ова правила обавезују све субјекте који ступају у међусобни однос у поводу приређивања игре на срећу клађења путем интернета тј. Приређивача, учеснике – играче те треће особе.

Све окладе које је приређивач запримио важеће су само ако су поштована ова Правила.

У случајевима када је угрожен тијек клађења, односно интерес приређивача клађења, приређивач има право зауставити примање оклада, односно може на разне начине ограничити клађење.

Члан 25.

Приређивач прима интернет окладе за следеће врсте спортских натјецања (у даљем тексту: догађај): ногомет, кошарка, рукомет одбојка, хокеј на леду, тенис, стони тенис, басебалл, ватерполо, пливање, скијање и скијашки скокови, голф, борилачки спортови, ателтика, натјецања с’ коњима, аутомобилима, моторима, чамцима и бициклима, као и остале догађаје који побуђују итерес јавности.

IV. ВРСТЕ КЛАЂЕЊА И МОГУЋЕ ОКЛАДЕ

Члан 26.

Интернет играма на срећу клађење сматрају се клађење на резултате појединачних или групних спортских такмичења, клађења на успех плесних, пјевачких, музичких или сл такмичења (у даљем тексту: догађаја) и остала клађења у складу са чланом 6. и 74. Закона о играма на срећу 111/12.

Клађење је игра у којој учесник (у даљем тексту: играч) погађа исходе догађаја предложених по приређивачу, а евентуални добитак одређен је множењем коначног коефицијента и улога.

Околност која одлучује о добитку или губитку не смије бити никоме позната унапред и мора бити такве природе да на њу не може утицати ни приређивач ни играч. Услови игре морају бити унапред одређени.

Клађење путем интернета је игра која се трајно приређује.

Члан 27.

Приређивач приређује различите врсте клађења:

• клађење на догађаје, на њихове делове (нпр. полувријеме) и изведенице (нпр. хендикеп),
• kлађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава,
• клађење на догађаје у току (у даљем тексту: клађење уживо)

Члан 28.

Окладе се примају на основу понуде која се јавно објављује на кладионичкој листи приређивача и на својој службеној интернет страници (www.bet-live.ba).

Понуда за клађење дефинисана је насловом, датумом, временом одигравања и коефицијентима.

Висину коефицијента одређује приређивач на основу сопствене процене, при чему узима у обзир податке о екипи или појединцу који учествују у догађају.

Уколико је понуда за клађење дефинисана пажњом или додатним условима наведеним уз име такмичара исти се односе само на наслов под којим се понуда налази.Приређивач као помоћ играчима може уз сваку поједину понуду додати још информација, нпр: неутрални терен, врсту подлоге на којој се игра турнир, број кола, да ли се куп игра на једну или две утакмице, резултат прве утакмице и др, али не одговара за тачност наведених података. У случају када су подаци које је Приређивач додао као помоћ играчима, односно који су подаци само информативног карактера (нпр. неутрални терен, врсту подлоге на којој се игра турнир, број кола, да ли се куп игра на једну или две утакмице, резултат прве утакмице и др) нетачни, окладе се узимају у обзир.

У случају грешке при објави кладионичке листе (Интернет, телетекст) приређивач узима у обзир податке који су записани на магнетном медију приређивача у тренутку закључења оклада.

Приређивач може променити објављене датуме, времена и коефицијенте те повући из понуде било који догађај.

У случају било какве грешке при штампању или очите грешке при уносу података у приређивачев рачунар, приређивач задржава право на поништење таквих оклада или према властитој процјени на исплату таквих оклада по тачном коефицијенту чак и ако је грешка уочена након завршетка догађаја.

На примјер:
- погрешно унесен коефицијент 14,5 умјесто 1,45; погрешно унесен коефицијент 22 умјесто 2,20
- погрешно постављен (окренут) коефицијент нпр. црвени картон на утакмици цк/Бајерн-Барцелона (1,25 – 3,65) умјесто (3,65 – 1,25)
- код хендикеп оклада – погрешно дана предност већ у основној понуди фаворизираној екипи или играчу нпр. +5,5 / Надал – Џумхур (1,85 – 1,85) умјесто -5,5 / Надал – Џумхур (1,85 – 1,85) или +10,5 / Голден Стате – Миами (1,85 – 1,85) умјесто -10,5 / Голден Стате – Миами (1,85 – 1,85).

Уколико се на кладионичкој листи на интернет страници приређивача налази један те исти догађај под два различита броја понуде и исти се могу одиграти на један листић, приређивач задржава право да један од наведених бројева понуде прогласи ништавним и обрачуна коефицијент (квоту) 1,00.

Ако због техничких карактеристика постоји немогућност приказа података о учесницима догађаја у пуном обиму (нпр. имена учесника тениских мечева, имена клубова и сл), а опште позната чињеница је који су то учесници догађаја, приређивач може у таквим случајевима навести скраћенице имена учесника догађаја (нпр опште познато је да Динамо Загреб игра у Лиги шампиона са Линфиелд-ом, а због немогућности техничке нарави приређивач наведе само Динамо без Загреб, у том случају се играч не може позивати на чињеницу да је мислио да игра Динамо Кијев или Динамо Букурешт ).

Члан 29.

Зависно о врсти догађаја приређивач нуди оклада:

• на исход догађаја и дела догађаја (тип 1 победа домаћина или првог наведеног такмичара – екипе, тип Х неодлучен исход, тип 2 победа госта или другог наведеног такмичара – екипе, или комбинација типова 1Х, Х2, 12, или ф +2 – хендикеп – ставља у тежи положај фаворизирану екипу (екипу са нижим основним коефицијентом) без посебне напомене да ли је фаворит домаћин или гост. Важећи резултат у понуди «хендикеп ф +2» је постигнут у случају да фаворизирана екипа победи у регуларном времену с два или више голова разлике.)

• на победника догађаја или дела догађаја

• на победника догађаја или дела догађаја с хендикепом (претпостављена предност једне од екипа или појединог такмичара)

• на резултат догађаја или дела догађаја

• на редослед учесника у такмичењу (нпр: 1., 2., 3., ….)

• на погодак или први следећи погодак у догађају, односно делу догађаја

• на укупан број постигнутих погодака

• на пролаз појединца или тима у куп такмичењима

• окладе у којима приређивач не задаје појединачне коефицијенте, него задаје укупни коефицијент или добитак за скуп више догађаја

• на тзв. Дупла Шанса (ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ КРАЈ) код којег је оклада добитна ако је погођено или прво полувријеме или крај утакмице. У случају било каквог прекида догађаја, оклада је ништавна и обрачунава се коефицијент 1,00 (нпр. код окладе на догађај САРАЈЕВО-ЗРИЊСКИ и тип Х у случају исхода полувремена Х, а прекидом догађаја у другом полувремену оклада је ништавна и обрачунава се коефицијент 1,00)

• остале врсте оклада према понуди приређивача, а у складу са одобреним правилима,

Клађење може бити појединачно (на један догађај), комбиновано (на више догађаја) и системско клађење (клађење у комбинацијама).

Окладе на догађаје, делове догађаја или њихове изведенице које су повезане, а међусобно се искључују творе опкладу која не може постати добитна (нпр. Сарајево првак БиХ; Зрињски првак БиХ или нпр 4. трећа места). Уколико се таква оклада ипак прими, иста ће се сматрати губитном.

Код клађења на догађаје и kлађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава је и клађење у комбинацијама (у даљем тексту: системско клађење), при чему рачунар израђује комбинације појединих оклада.

Код клађења уживо могућа је оклада само на један понуђен догађај, на више понуђених догађаја, део догађаја или изведеницу, или у комбинацији с другим догађајима, њиховим дијеловима и изведеницама (нпр. клађење на два истовремена догађаја).

ПРИМАЊЕ ОКЛАДА

Члан 30.

Код клађења путем интернета на догађаје приређивач прима окладе до почетка догађаја, односно времена назначеног на кладионичкој листи и путем интернет странице (www.bet-live.ba) . Клађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава приређивач прима до најкасније 15 минута пре почетка догађаја, односно времена назначеног на кладионичкој листи.

Почне ли догађај пре него што је био најављен у кладионичкој листи,интернет страници тада примљене окладе остају на снази ако су закључене пре стварног почетка догађаја, а ништавне су окладе закључене након стварног почетка догађаја (обрачунава се коефицијент 1,00).

Приређивач може понудити клађење за догађај који је започео, али је прекинут и наставит ће се, уз услов да су окладе понуђене под новим редним бројем и с временом почетка наставка.

Код клађења уживо, окладе се примају пре почетка и током одигравања догађаја, а ништавне су окладе примљене по њихову завршетку.

Приређивач може променити време престанка запримања оклада и то због непредвиђених околности (могућа промена почетка, премештај, одгода или други разлози).

У случају да је угрожен ток клађења овлашћени радник има право ограничити или зауставити запримање свих врста оклада (нпр. ограничењем уврштења догађаја у системску опкладу, забраном клађења на наведени догађај и сл). Службеник приређивача може одбити примање оклада у случајевима који су оправдани (ако примети да је догађај већ почео или да је повучен из понуде, а није блокиран у рачунару), да су нарушене одредбе става 3. чл. 2. ових Правила, ако играч нарушава кућни ред или ова Правила.

МИНИМАЛНЕ И МАКСИМАЛНЕ ОКЛАДЕ

Члан 31.

Евентуални добитак поједине окладе, односно комбинације у разради система, израчунава се множењем коефицијената одиграних типова и улога.

Код клађења на догађаје:

- минимална уплата за окладу (обичну и системску) износи 1,00 КМ.
- максимални улог одређен је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може бити већи од максималне евентуални добитак од 30.000,00 КМ по појединој оклади односно по једној комбинацији система, а цјелокупни систем не може премашити евентуални добитак од 300.000,00 КМ.

Код клађења на извлачење бројева и клађења на догађаје с траженим исходом:

- минимална уплата за окладу (обичну и системску) износи 1,00 КМ.
- максимални улог одређен је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може премашити максимални добитак од 300.000,00 КМ по оклади (обична или системска).

Уколико се умножак улога и селекцију коефицијента премашује овим Правилима предвиђени износ максималног евентуалног добитка, приређивач се искључиво обавезује исплатити износ до овим Правилима предвиђеног максималног добитка.

Код клађења уживо:

• минимална уплата за окладу износи 1,00 КМ.
• максимална уплата одређена је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може премашити максимални добитак од 5.000,00 КМ.

Уколико се умножак улога и селекцију коефицијента премашује овим Правилима предвиђени износ максималног евентуалног добитка, приређивач се искључиво обавезује исплатити износ до овим Правилима предвиђеног максималног добитка.

Члан 32.

Приређивач може у одређеном проценту одобрити додатни износ (бонус) играчу који се клади на више догађаја, делова догађаја или њихових изведеница, и то Одлуком Управе приређивача која ће бити јавно објављена у свим пословним јединицама приређивача, телетексту и Интернету.

ПРИХВАТАЊЕ / ПОНИШТАВАЊЕ ОКЛАДА

Члан 33.

Коначни коефицијент записан на магнетном медију,serveru приређивача је обавезан за играча и приређивача, без обзира на накнадну промену коефицијента, осим у случају «мртве трке» и у случају када је оклада ништавна.

Код клађења уживо путем интернета коефицијенти се мењају током одигравања догађаја, а информација о свакој промени коефицијената преноси се на мониторе у пословници и / или на телетект странице. Коефицијенти који су били важећи у тренутку примања оклада могу бити промењени до тренутка штампања листића.

СТОРНИРАЊЕ ОКЛАДЕ

Члан 34.

Уплаћену опкладу играч може отказати (сторнирати) најдуже у року од 10 минута од времена закључења окладе, односно до почетка догађаја у времену предвиђеном за сторнирање. Након тога, оклада је закључена и играч је не може мењати или отказати.

Изузетно, код клађења уживо оклада је закључена у тренутку штампања листића и играч је не може мењати или отказати.

Члан 35.

Појединачна и комбинована оклада је добитна ако су погођени исходи свих догађаја.
Системска оклада је добитна уколико су погођени исходи свих догађаја бар једне комбинације система.
У случају, да су ништавне окладе за све догађаје, играч има право на повраћај уплаћеног износа.

ВАЖЕЊЕ ОКЛАДА И УСТАНОВЉАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Члан 36.

У случају кад је догађај на који се примају окладе, прије истека регуларног времена или прије установљавања резултата прекинут, важеће су само окладе које се односе на део и изведенице тог догађаја који су завршили пре прекида, односно окладе код којих евентуална даља промјена резултата не би утицала на добитни тип оклада.

То су на пример окладе на:

• дио догађаја који је завршио прије прекида (прво полувријеме, прва трећина, први сет и сл)
• на погодак екипе или такмичара, уколико је постигнут пре прекида
• даје гол / не даје гол, уколико је екипа постигла погодак
• број постигнутих погодака ако је већи од постављене границе
• збир гемова, поена, голова, кошева уколико је већи од постављене границе. Остало се руши на коефицијент 1,00.
• на дуел кад је одустајањем једног, а пролазом другог такмичара одређен исход и сл
• код клађења на догађаје уколико догађај почне, поново почне или се настави у року од 36 сати од задње најављеног тренутка почетка.
• код клађења уживо, уколико догађај почне у року 30 минута од најављеног тренутка почетка, односно поновно почне или се настави у року од 30 минута од тренутка прекида.
• код клађења на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава, за прво идуће извлачење бројева исте организације које услиједи након прекида, односно отказивања (осим ако нема других упутстава).

Изузето од горе наведеног за клађење на догађаје:

• код бејзбола се узимају у обзир игране окладе и резултат догађаја само уколико исти почне, поново почне или се настави у року од 6 сати од задњег најављеног тренутка почетка.
• код тениса и стоног тениса игране окладе се узимају у обзир уколико се догађај одигра до краја турнира, те код оклада на пролаз до завршетка узвратних утакмица.

За резултат серије већег броја утакмица (нпр. водећа екипа након 5. кола или Аустријска 1. фудбалска лига-првака 2006/2007) узимају се у обзир и накнадне измене, одлуке појединаца или комисија уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата (дисквалификација, одузимање бодова, одустајање од такмичења и сл).

Код клађења уживо надлежним за утврђивање резултата узима се у обзир снимка догађаја или службени резултат.

Члан 37.

У случају кад је догађај на који се примају окладе пре истека регуларног времена или пре установљавања резултата прекинут, губитнима ће се сматрати оклада за које евентуални наставак догађаја не би био од утицаја на промену резултата која би довела до добитности окладе, док је за окладе за које су до тренутка прекида догађаја биле «активне» (активна оклада је оклада код које постоји могућност да постане добитна или губитна) а наставак догађаја би био од утицаја на промену резултата која би довела до коначног стања оклада (добитност или губитност), обрачунава се коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу.

Пример:

Догађај на фудбалску утакмицу Жељезничар-Вележ прекинут је у 54. минути (прекид у другом полувремену) код резултата 1:0 при чему је гол постигнут у 34 минуту првог полувремена, губитне су нпр следеће оклада:

-оклада на Полувријеме / Крај (губитни типови: Х / 1, Х / Х, Х / 2, 2 / Х, 2 / 1 и 2 / 2, док се код типова 1 / 1, 1 / Х и 1 / 2, обрачунава коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу)

-оклада на тачан резултат (губитни типови: 0:0, 0:1, 0:2), док се код типова 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0 и остали резултати обрачунава коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу) и остале окладе.

Члан 38.

Ако је прекинуто или недовршено такмичење које нема временски дефинисано регуларно време трајања (скијање, такмичење аутомобилима и др), а упркос томе је званично проглашен резултат од стране организатора такмичења, добици се исплаћују према том службеном резултату. Услов да на тај начин постигнут резултат буде важећи јест да је догађај био започет.

Изузето од одредбе из претходног става, такмичења у којима постоји регуларно време (нпр фудбал, рукомет, одбојка и сл) исто може бити и скраћено ако задовољава критеријуме задате од службених органа организатора тог такмичења.

Одредба из става 1. овог члана се не односи на такмичења у тенису, стоном тенису и одбојци, као и на утакмице са регуларним временом (фудбал, рукомет, кошарка, хокеј и др)

Члан 39.

Код клађења уживо у случају сметњи током пријема или прекида пријема телевизијског преноса у седишту приређивача важе следеће одредбе:

• уколико се, ради емитовања реклама или закашњења при укључивању телевизијског преноса и у првом и у другом полувремену не види почетни ударац, све окладе на ту изведеницу догађаја су ништавне.
• уколико дође до прекида пријема телевизијског преноса, приређивач задржава право да уклони из понуде клађење уживо на тај догађај или да га задржи у понуди и причека наставак емитовања
• све окладе запримљене прије прекида пријема узимају се у обзир
• ако су оклада запримљене прије прекида могле бити или јесу завршене током прекида пријема, њихови резултати бит ће објављени накнадно, најкасније у року од 48 сати од прекида пријема преноса. Исплата добитака обављаће се по објави резултата.
• уколико приређивач по наставку пријема преноса, настави са нуђењем клађења уживо на исти догађај, окладе на догађаје, делове догађаја и њихове изведенице које нису могли бити завршени током трајања прекида и окладе примљене након поновно успостављеног пријема преноса исплаћиваће се као и обично, одмах по одигравању догађаја, делова догађаја и њихових изведеница.

Уколико дође до прекида телевизијског преноса у пословници, а пријем телевизијског преноса у седишту приређивача је неометан, све примљене окладе узимају се у обзир.

У случају рекламације, приређивач се обавезује играчу пружити доказ – записник о догађају уз навођење извора информација, најкасније у року 5 дана од дана пријема обрасца рекламације у седишту приређивача.

Члан 40.

У случају одустајања, односно дисквалификације примењују се следеће одредбе:

• оклада која гласи на такмичара, односно екипу, који су пре почетка догађаја одустали или дисквалификовани сматра се ништавном,
• ако такмичар одустане или буде дисквалификован током догађаја, сматра се да је учествовао у догађају, а оклада која гласи на њега (осим код тениса и стоног тениса) сматра се губитном,
• ако током екипног такмичења, на којем ради одустајања или дисквалификације члана екипе мора одустати или бити дисквалификована екипа (нпр. штафетне трке и др), дође до одустајања односно дисквалификације екипе или појединца (а тиме и екипе), оклада на ту екипу су губитне осим оклада код којих даљи ток догађаја не би утицао на добитни тип оклада.
• ако током екипног такмичења у којем одустајање или дисквалификација једне екипе током догађаја има за последицу прекид догађаја пре његова регуларног завршетка, једна од екипа одустане или буде дисквалификована током догађаја, све окладе на тај догађај, делове догађаја или његове изведенице су ништавне осим оклада које се односе на део и изведенице тог догађаја који су завршили пре одустајања и оклада код којих евентуална даља промена резултата не би утицала на добитни тип оклада.

У случају одустајања или дисквалификације оба такмичара, код клађења на победу појединца, међусобни дуел примењују се следеће одредбе:

• ако су одустали у различитим круговима, вожњама, серијама или рундама и сл. победником се сматра такмичар који је одустао након више одиграних кругова, вожњи, серија, рунди и сл,
• ако су одустали у истом кругу вожњи, серији или рунди, оклада је ништавна

Члан 41.

Код клађења на пласман, победника и сл, у случају да два или више такмичара или екипа остваре исти резултат (исто време, једнак број голова, и др), односно пласирају се на исто место, примењује се правило «МРТВЕ ТРКЕ» – при обрачуну добитка, умањују се одиграни коефицијенти тако да се деле са бројем такмичара који су остварили исти резултат, односно пласман. Пример: скијање, спуст у Венгену – коефицијент на победу Херманна Маиера је 03:00, а на Штефан Еберхартер 04:00. Ако оба скијаша остваре исто време и подијеле прво место, коефицијент на Маиера умањује се на 01:50, а на Еберхартер на 02:00.

Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу, у случају да су супарници у дуелу по завршетку наведеног догађаја заузели исто место (нпр. у скијању, атлетици, пливању), све окладе на тај дуел сматрају се ништавнима и обрачунавају се према коефицијенту 1,00 .

Пример:
Скијање, спуст у Венгену – ако су Маиер и Еберхартер поделили прво место, оклада на њихов међусобни дуел сматрају се ништавнима – ни један ни други нису победили у том дуелу.

Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу у скијашким тркама које се састоје од две вожње (слалом, велеслалом), а у случају да се догоде следеће специфичне ситуације примењују се следеће одредбе (нпр. дуел Костелић-Паерсон):

• ако је у 1. вожњи Костелић одустала или се није пласирала у 2 вожњу, а Паерсон се пласирала у 2. вожњу и није завршила 2. вожњу победница дуела била би Паерсон.
• ако је у 1. вожњи Костелић одустала, а Паерсон дошла до циља али се није пласирала у другу вожњу, оклада на њихов међусобни дуел сматрају се ништавнима, будући да ниједна неће наступити у 2. вожњи (аналогно ставу 2. чл. 19. о одустајању у истом кругу). Изузетно, ако би се њихов међусобни дуел односио искључиво на 1. вожњу, Паерсон би у том случају била победница дуела.
• aко су обе такмичарке завршиле 1. вожњу, али се ниједна није пласирала у 2. вожњу, оклада на њихов међусобни дуел такође се сматрају ништавнима, будући да ниједна неће наступити у 2. вожњи (аналогно ставу 2. чл. 19. о одустајању у истом кругу). Изузетно, ако би се њихов међусобни дуел односио искључиво на 1. вожњу, победница дуела била би боље пласирана такмичарка.

Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу, а у вези с атлетским дисциплинама у којима је могућа ситуација са две или више различитих трка на истом меетингу (нпр. меетинг у Цириху, дисциплина 100 м – трке А и Б), оба такмичара морају учествовати у истој трци да би оклада биле важеће. То значи да би у случају да је први такмичар трчао у трци А, а други такмичар у трци Б, окладе на тај дуел биле ништавне без обзира на постигнуте резултате.

Код клађења на први односно први следећи жути или црвени картон или прву односно прву следећу измену, у случају да обе екипе у истом прекиду добију црвени односно жути картон или изврше измјену, оклада на ту изведеницу догађаја су ништавне.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Турнирска такмичења, међусобни дуели

У турнирским такмичењима те код међусобних дуела не примењује се начело истицања домаћина приликом састављања понуда (разни турнири, светска, европска првенства, скијашки купови и сл) сматраће се да сви учесници таквих такмичења играју на неутралном терену без обзира да ли су из државе организатора таквог такмичења или места одржавања такмичења.

Фудбал, амерички фудбал, рагби, кошарка, рукомет, хокеј, ватерполо:

За резултат догађаја увек се узима у обзир исход одређен (остварен, постигнут) у регуларном времену (време одређено правилима одређеног такмичења и евентуална судијска надокнада), осим у случају када приређивач већ у понуди одреди да се за неки догађај узима у обзир коначни резултат или резултат одређеног дела.

Накнадне измене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

У случају промене места догађаја, коју приређивач није наговестио или с којом приређивач није упознат, оклада ће бити важећа под условом да промена места догађаја није такве природе да се догађај одиграва на терену гостујуће екипе (није дошло до замене домаћинства). Уколико дође до замене домаћинства, оклада је ништавна.

У случају оклада на поједине такмичаре у догађају сматра се да је такмичар наступио у догађају само ако у њему активно учествује (нпр. ако такмичар седи на клупи за резерве и не наступи у догађају, узима се као да није учествовао у догађају).

У случају оклада на поједине такмичаре у догађају уколико је такмичар дао аутогол, такав аутогол се неће узимати у обзир

Тенис, стони тенис

За резултат догађаја у обзир се узима коначни исход одређен коначним службеним објављивањем приређивача.

У случају да су такмичари прије времена завршили догађај због одустајања једног од такмичара (повреда, предаја…) обрачунава се коефицијент (квота) 1,00 осим код специјалних игара које су теоретски завршиле (хендикеп, збирови) узимају се у обзир одиграни коефицијент.

На примјер:
- збир гемова 1.сет 1.сз/9,57Федерер-Муррау, при резултату 4-4 у 1.сету један од такмичара је предао меч, узимају се у обзир одиграни коефицијенти и обрачунава се тип 2 (више) као добитни, односно тип 1 (мање) губитни;
- хендикеп оклада на меч -5,5/С.Wиллиамс-Схарапова (1,85 – 1,85) при резултату 6-4 4-6 1-1 једна од такмичарки је предала меч – узимају се у обзир одиграни коефицијенти и обрачунава се тип 2 као добитни односно тип 1 као губитни.

Ако је догађај отказан прије почетка због одустајања једног од такмичара обрачунава се коефицијент (квота) 1,00.

Ако је догађај прекинут и није поново почео до службеног завршетка турнира, обрачунава се коефицијент (квота) 1,00, а ако је догађај прекинут и довршен прије службеног завршетка турнира у обзир се узимају одиграни коефицијенти.

Скијање, атлетика

За резултат догађаја узима се у обзир редослед одређен првим службеним објављивањем. Касније измјене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата.

Такмичења аутомобилима, моторима, чамцима, бициклима и коњима

За резултат догађаја узима се у обзир коначни редослед одређен првим службеним објављивањем. Касније измјене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

Ако је такмичар изашао на стазу ради загревања или пробног круга, сматра се да је учествовао у такмичењу осим у такмичењу с коњима.

Код клађења на трке формуле 1 сматра се да је возач завршио трку уколико је прешао 90% кругова победника.

Борилачки спортови

Побједником догађаја сматра се такмичар, који је након завршетка борбе проглашен за победника. У случају да су такмичари пре времена завршили двобој због одустајања једног од такмичара (повреда, предаја, дисквалификација и др) противник се сматра победником иу обзир се узима играни коефицијент. Касније измјене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата. У случају да је догађај отказан пре почетка борбе због одустајања једног од такмичара, обрачунава се коефицијент 1,00.

Голф

За резултат догађаја у обзир се узима коначни резултат одређен првим службеним објављивањем (што важи иу случају, ако се игра на само 15 од 18 рупа). Накнадне измене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата.

Бејзбол

За резултат догађаја узима се у обзир коначни резултат након завршетка, укључујући сваки продужетак или скраћење времена игре које задовољава критеријуме задате од службених органа дотичног такмичења, осим ако приређивач не одреди другачије у понуди. Накнадне измене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

Ако се у једном дану играју две утакмице између истих клубова у обзир се узима резултат прве одигране утакмице, осим у случају када приређивач постави напомену (1.ут. или 2.ут.).

У случају промене места догађаја коју приређивач није наговестио или с којом приређивач није упознат, оклада ће бити важећа под условом да промена места догађаја није такве природе да се одиграва на терену гостујуће екипе, ау таквом случају (замена домаћинства) оклада је ништавна.

Клађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава

Приређивач приређује и организује Клађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава.

За резултат догађаја у обзир се узимају искључиво службени резултати клађења на извлачење бројева појединх кола различитих држава и то само извучени основни бројеви. Допунски број не узима се у обзир.

Приређивач одређује на колико се највише извучених бројева може кладити на појединачном листићу.За свако kлађење на резултат догађаја јавног извлачења бројева других држава, приређивач одређује коефицијент за сваку комбинацију посебно. Приређивач може понудити посебне системе на резултате извлачења бројева. Врста клађења на извлачење бројева који има више дневних кола, а поједино коло се не извуче на најављени термин окладе за то извлачење су неважеће. Уколико приређивач клађења на извлачење бројева не објави службене резултате, односно уколико се не може утврдити која тачно кола нису извучена, све окладе на кола тог дана су неважеће.

У случају да се извлачење најављеног кола догоди раније од времена истакнутог на кладионичкој листи, вриједе уплате до почетка извлачења, све остале окладе су ништавне.

Уколико једно коло клађења на извлачење бројева садржи више извлачења, за све играче примљене окладе вриједе за прво извлачење тог дана.

Клађење уживо – посебне одредбе

РЕГУЛАРНО ВРИЈЕМЕ

Регуларно време је одређено правилима спортова и не обухвата продужетке, извођење једанаестераца, седмераца, петераца и сл. У регуларно време узима се у обзир и судијска надокнада времена.

ТВ ПРЕНОС

Приређивач није одговоран за евентуалне техничке проблеме телевизијских станица које прате догађај уживо

ПРИКАЗ ЕКИПА / УЧЕСНИКА

Код оклада у којима се тражи одређен збир поена, голова, ас сервиса, жутих картона и сл, екипе или учесника догађаја, имена екипе или учесника на које се оклада односи бит ће приказана скраћеним именом.

ТЕНИC

У случају прекида тениског сусрета због повреде, мрака, временских непогода и сл окладе су неважеће и играчима се враћају улози одмах након што судија прогласи меч прекинутим (не важи правило чекања 30 минута као за остале спортове).

СЛЕДЕЋА ДВА ГЕМА

Оклада следећа два гема се не признаје у tie breake-u односно тринаестој игри у сету. Ко добија следећа 2 гема је оклада која се односи на освајање два гема за редом.

У случају кад је догађај на који се примају окладе пре истека регуларног времена или пре установљавања резултата прекинут, примењује се чл. 17. ових Правила.

Примјер:

Тениски сусрет Љубичић-Moya. Ако је Љубичић освојио свој гем или је одузео сервис Moyi, а након тога сусрет је прекинут, односно следећи гем се није одиграо, губитна оклада је тип 2 а ништавна оклада је тип 1 и тип Х.

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ КОРНЕР

Узимају се у обзир и бит ће признати само они корнери који су изведени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду времена.

Не узимају се у обзир и неће бити признати корнери који се, након што су досуђени и изведени, понављају, те као такви неће бити признати ни у збир корнера (смиривање играча и сл).

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЖУТИ КАРТОН И ЗБИР ЖУТИХ КАРТОНА

Узимају се у обзир и бит ће признати само они жути картони који су досуђени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду.

Други жути картон који је досуђен истом играчу рачуна се и као жути картон и као црвени картон.

Узимају се у обзир и бит ће признати жути картони који су досуђени након завршетка првог дела догађаја, односно у току паузе између делова догађаја (полувријеме, трећина и сл), али се не признају жути картони досуђени након истека регуларног дјела догађаја и судијске надокнаде . Досуђени жути картони након завршетка првог дјела догађаја не утичу више на збир жутих картона у првом дјелу догађаја.

Жути картон који је досуђен односи се само на учесника или учеснике који учествују у догађају (на терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике догађаја на клупи.

Без обзира на број досуђених жутих картона учесника догађаја (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених жутих картона у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу) тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу први (1.) / следећи жути картон). У оба случаја досуђени жути картони се евидентирају у збир жутих картона
ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЦРВЕНИ КАРТОН И ЗБИР ЦРВЕНИХ КАРТОНА

Узимају се у обзир и бит ће признати само они црвени картони који су досуђени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду.

Такође се узимају у обзир и бит ће признати црвени картони који су досуђени након завршетка првог дела догађаја, односно у току паузе између делова догађаја (полувријеме, трећина и сл), али се не признају црвени картони досуђени након истека регуларног дјела догађаја и судијске надокнаде.

Црвени картон који је досуђен односи се само на учесника или учеснике који учествују у догађају (на терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике догађаја на клупи.

Без обзира на број досуђених црвених картона учесника догађаја (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених црвених картона у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу) тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу први (1.) / следећи црвени картон). У оба случаја досуђени црвени картони се евидентирају у збир црвених картона.

ПРВО / СЛЕДЕЋЕ ИСКЉУЧЕЊЕ И ЗБИР ИСКЉУЧЕЊА

(рукомет, ватерполо, хокеј)

Прво (1.) / следеће искључење је оклада која се односи на искључење учесника једне од екипа у регуларном делу догађаја. Досуђено искључење односи се само на учеснике који наступају у догађају (терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике са клупе.

Без обзира на број досуђених искључења учесницима (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених искључења у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу), тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу прво / следеће искључење). У оба случаја досуђена искључења се евидентирају у збир искључења.

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ КАЗНЕНИ УДАРАЦ И ЗБИР КАЗНЕНИХ УДАРАЦА

(фудбал)

Оклада Први (1.) / следећи казнени ударац је оклада која се односи на регуларно време, укључујући и судијску надокнаду.

Казнени ударац мора бити изведен од стране учеснике (екипе) којем је досуђен. У случају да судија након што је досудио казнени ударац једном од учесника (екипе) није дозволио извођење истог, оклада се не признаје.

Исто тако, поновљени казнени ударац не признаје се као нови изведени казнени ударац (нпр. судија је поновио извођење казненог ударца јер учесници нису били довољно удаљени од учесника који изводи казнени ударац, или је учесник који изводи казнени ударац на неки начин ометен при извођењу казненог ударца и др).

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЈЕДАНАЕСТЕРАЦ И ЗБИР ЈЕДАНАЕСТЕРАЦА

(фудбал)

Једанаестерцима се након завршетка регуларног дела догађаја и евентуалних продужетака одлучује о коначном победнику сусрета.

Пример:

Први (1.) једанаестерац да / не

Ако из првог једанаестерца екипу која изводи једанаестерац постигне гол, добитан тип оклада је тип 1, а тип 2 је губитан тип оклада.

ЗБИР

Окладе на збирове се признају само у регуларном делу догађаја укључујући судијску надокнаду или ако је посебно најављено на који се одређени дио догађаја, укључујући судијску надокнаду, збир односи (прво полувријеме, друго полувријеме, трећину, четвртину и сл).

Ознака – (минус) испред задатог збира означава да ли ће бити мање постигнутих голова, поена, кошева и сл од подразумјеваног збира, ознака + (плус) означава да ће бити постигнуто више голова, поена, ас сервиса, кошева, гемова и сл . од подразумјеваног збира у оклади.

Збирови (поена, кошева, голова, гемова, картона и сл) на које се нуди оклада не могу бити мањи од тренутног збира резултата (поена, кошева, голова, гемова, картона и сл) у догађају који је у току. У супротном оклада се сматра ништавном.

ХЕНДИКЕП

Оклада хендикеп је оклада у којој се једном од учесника (екипе) додељује одређена предност у головима, поенима и сл. Та предност се може мјењати односно додавати једном или другом учеснику (екипи) кроз догађај у зависности о току догађаја.

Коефицијент на учесника (екипа) којем је додата одређена предност у головима, кошевима, поенима и сл, не може бити већи од коефицијента постављеног на тог учесника (екипа) на основни догађај. Исто тако, коефицијент окладе хендикеп на учесника (екипа) у изведеница (полувријеме, четвртина и сл) не може бити већи од коефицијента учесника (екипе) те изведенице. У супротно оклада се сматра ништавном.

ПРОДУЖЕЦИ

Први продужетак је оклада која се односи на учесника (екипа) који ће у првом продужетку, укључујући сучеву надокнаду времена, остварити победу.

Други продужетак је оклада која се односи на учесника (екипа) који ће у другом продужетку, укључујући сучеву надокнаду времена, остварити победу.

Окладе као што су први (1.) / следећи гол, жути картон, корнер, збир жутих картона, збир корнера, збир голова у продужецима, а означене су ознаком «Прод», важе у оба продужетка, укључујући судијску надокнаду времена, а оклада означене «1. прод »или« 2. прод »везане су за први и други продужетак, укључујући судијску надокнаду.

Када је оклада назначена као продужеци, оклада се односи на победника на крају продужетака, укључујући оба продужетка и њихове судијске надокнаде времена, али не обухвата регуларно време догађаја и извођење једанаестераца, седмераца, петераца и сл, након што продужеци заврше.

Заједничке одредбе

На све што није посебно регулисано овим чланом, примењују се општа правила игре на срећу клађење приређивача.

ИСПЛАТА ДОБИТАКА

Члан 43.

Приређивач објављује званичне резултате најкасније у року од 7 дана након завршетка догађаја. Службени резултати су они записани на магнетном медију приређивача, а објављени јавно и то у пословници приређивача.

У случају неподударања службеног резултата објављеног у пословници или извештаја у седмичној штампи с резултатом записаним на магнетном медију приређивача, код исплате добитка у обзир се узима резултат записан на магнетном медију приређивача.

Ситније грешке у штампању имена такмичења или такмичара (нпр: Ливерпул – Ливерпол), ако не утичу на суштину оклада, не узимају се у обзир.

Уколико је грешка таква да утиче на суштину оклада онда је оклада ништавна и обрачунава се курс 1,00 (нпр. уместо MANCHESTER CITY написано MANCHESTER UTD. и сл)

ИНТЕРНЕТ ВИРТУЕЛНЕ ИГРЕ

Члан 44.

Ова правила обвезују све субјекте који ступају у међусобни однос у поводу приређивања интернет виртуелне игре тј. Приређивача, учеснике – играче те треће особе.

Све уплате које је приређивач запримио важеће су само ако су поштивана ова Правила, а у противном се сматрају неважећима.

У случајевима када је угрожен ток игре, односно интерес приређивача, приређивач има право зауставити примање уплата, односно може на било који начин ограничити суђеловање у интернет виртуелним играма.

Члан 45.

Уплате за Интернет виртуелне игре примају се кроз интеракцију са информатичким суставом приређивача путем Глобалне интернет мреже (GIN).
Уплата се може обавити најкасније 7 секунди прије почетка електронске игре.
Kод интернет виртуелне игре није могуће извршити сторнирање окладе која је уплаћена.

Члан 46.

Свака виртуелна игра или коло током дана означена је арапским бројем тако да се прва игра или коло тога дана означава са “1” и тако даље хронолошки до краја дана.

Дан у смислу игре или извлачења кола у правилу траје од 00:00:01 сати до 24:00:00 сата тога дана.

Судионик не може извршити уплату на игру или коло наредног дана, уколико није посебно омогућено у понуди приређивача.

Члан 47.

Интернет виртуелне игре се приређују преко сервера приређивача, а играч истоме може приступити путем GIN-а.

Програм (софтwаре) израдила је правна особа која је у складу са законом регистрована за ту дјелатност.

Програм из става 2. овог члана посједује цертификат од овлаштене и надлежне лабораторије која је акредитирана према норми ИСО/ИЕЦ 17025.

„HIT 6 Supernova WEB“

Члан 48.

Приређивач приређује и организује Интернет виртуелну игру „HIT 6 Supernova WEB“, а чије извлачење врши приређивач виртуелним путем приказује ток и резултате извлачења путем интернета или других погодних медија (мобилних апликација и сл.).

Извлачење бројева врши се у колима уз најаву и одбројавање почетка извлачења, приказ коефицијената, извлачење бројева и објаве резултата.

6/35 „HIT 6 Supernova WEB“ – играчима нуди 48 бројева, од којих се у једном кругу насумице генерира 35 бројева.
Бројеви су подијељени у 8 група по 6 бројева.

Свака група означена је одређеном бојом: црвеном, зеленом, плавом, љубичастом, смеђом, жутом, наранџастом и црном, како слиједи:

1. Црвена група бројева: 1, 9, 17, 25, 33, 41;
2. Зелена група бројева: 2, 10, 18, 26, 34, 42;
3. Плава група бројева: 3, 11, 19, 27, 35, 43;
4. Љубичаста група бројева: 4, 12, 20, 28, 36, 44;
5. Смеђа група бројева: 5, 13, 21, 29, 37, 45;
6. Жута група бројева: 6, 14, 22, 30, 38, 46;
7. Наранџаста група бројева: 7, 15, 23, 31, 39, 47;
8. Црна група бројева: 8, 16, 24, 32, 40, 48.

Стандардна клађења

Члан 49.

Клађење 6/35 нуди 48 бројева (у распону од 1 до 48) од којих играч бира 6 различитих бројева. Током једног круга извлачења бројева, од понуђених 48 бројева, насумице се генерира њих 35. Уколико се међу извучених 35 бројева, налази 6 одабраних од старне играча, играч остварује добитак који је једнак производу уплате и коефицијента назначеног уз посљедњи погођени број.

Коефицијенти су додијељени бројевима, почевши од шестог до тридесет петог генерираног броја, на примјер:
- посљедњи погођени број на шестом генерираном броју – добитак износи 10.000,00 x уплата, итд. до тридесет петог извученог броја.

Члан 50.

На приказу 35 бројева који се током једног круга генерирају, налазе се и 2 сликовна симбола – “Прстенови”, које омогућују играчу бонус коефицијент у сљедећим случајевима:
- уколико 6 бројева, одабраних од стране играча, буде међу 35 генерираних бројева, а уз 1 од 6 погођених бројева се налази симбол прстена, коефицијент добитне комбинације се удвостручује.
- уколико 6 бројева, одабраних од стране играча, буде међу 35 генерираних бројева, а уз 2 од 6 погођених бројева се налази симбол прстена, коефицијент добитне комбинације се утростручује.

Позиција симбола прстенова на наведеном приказу исход је насумичног одабира и не може се унапријед предвидјети.

Специјалне врсте клађења

Члан 51.

6 бројева једна боја (6/1)

Клађење 6 бројева једна боја (6/1) нуди играчу могућност одабира и погађања боје генериране групе бројева. Играч ће остварити добитак уколико током једног круга буде генерирано 6 бројева исте боје, односно боје претходно одабране од стране играча. На ово клађење примјењују се коефицијенти и правила из члана 50. ових правила.

Пар / непар у првих пет

У клађењу пар/непар у првих 5 бројева, играч може погађати хоће ли у првих 5 генерираних бројева бити више парних или непарних бројева. Коефицијент на оба исхода догађаја износи 1,80.

Први број пар / непар

У клађењу први број пар/непар, играч може погађати хоће ли први генерирани број круга бити паран или непаран. Коефицијент на оба исхода догађаја износи 1,80.

Збир првих 5 бројева (-122,5+)

У клађењу збир првих 5 бројева (-122,5+) играч може погађати хоће ли збир првих 5 генерираних бројева у кругу бити мањи или већи од 122,5. Коефицијент на оба догађаја износи 1,80.

Први број (-24,5+)

У клађењу први број (-24,5+) играч може погађати хоће ли збир првих 5 генерираних бројева у кругу бити мањи или већи од 24,5. Коефицијент на оба исхода догађаја износи 1,80.

Боја првог броја

У клађењу боја првог броја играч може погађати боју првог генерираног броја у кругу.
Играч има могућност одабира једне, двије или четири боје. Коефицијенти на исход догађаја додијељени су на сљедећи начин:
- ако се први генерирани број подудара са одабраном бојом од стране играча, припадајући коефицијент износи 7,20;
- ако се први генерирани број подудара са једном од двије одабране боје, припадајући коефицијент износи 3,60;
- ако се први генерирани број подудара са једном од четири одабране боје, припадајући коефицијент износи 1,80.

Број извучен међу првих 5

У клађењу број извучен међу првих 5 играч може погађати хоће ли одабрани број бити међу првих 5 генерираних бројева тог круга. Коефицијент на исход догађаја износи 8,00.

Системско клађење

Члан 52.

У системском клађењу играч може одабрати више од 6 бројева од понуђених 48, односно, играч може одабрати 7, 8, 9, или 10 бројева, чиме формира унапријед дефиниране системе: 6/7, 6/8, 6/9 или 6/10. За остваривање добитка играч мора погодити минимално 6 од укупног броја изабраних бројева.
У складу са повећањем одабраних бројева повећава се и број комбинација, како слиједи:

а) за систем 6/7 могући број комбинација је 7;
б) за систем 6/8 могући број комбинација је 28;
ц) за систем 6/9 могући број комбинација је 84;
д) за систем 6/10 могући број комбинација је 210.

У системском клађењу добитак се обрачунава на начин да се укупна уплата на листићу дијели могућим бројем комбинација, након чега се добијени износ уплате множи са коефицијентом назначеним уз посљедњи погођени број добитне комбинације.
У системском клађењу играч остварује могућност удвостручавања или утростручавања коефицијената за сваку комбинацију у којој се остваре услови за увећање коефицијената утврђени чланом 50.
Минимална уплата по листићу износи 1,00 КМ.
Минимална уплата по комбинацији износи 0,10 КМ, а максимална уплата по комбинацији износи 2,00 КМ.
Максимална исплата по листићу износи 852.000,00 КМ

Члан 53.

Потврда о уплати (електронски листић) Интернет виртуелне игре „HIT 6 Supernova WEB“ може међу осталим садржавати сљедеће:

- Назив, сједиште и ЈИБ приређивача;
- Ознаку да се ради о Интернет виртуелној игри на срећу;
- Назив игре;
- Тип игре;
- Број потврде о уплати (елктронског листића);
- Датум и вријеме уплате;
- Број и вријеме почетка игре;
- Изабране бројеве или Изабрана боја или Пар/Непар у првих пет или Први број Пар/Непар или Збир првих 5 бројева (-122,5+) или Први број (-24,5+) или Боја првог броја или Број извучен међу првих 5, итд.;
- Број комбинација (уколико се ради о системској игри);
- Улог по комбинацији;
- Укупан улог;
- Минимални могући добитак (уколико се ради о системској игри);
- Максимални могући добитак;

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.

Приређивач „BET – LIVE“ д.о.о. Источно Сарајево(у даљњем тексту приређивач) не гарантира сталну доступност и функционалност својих производа те није одговоран за евентуалну штету, губитке или изгубљени профит због недоступности производа које нуди приређивач.

Приређивач не сноси одговорност за погрешке при пријеносу и уносу података и/или погрешке у анализама.

Приређивач ни у којем случају не може бити одговоран за штету или губитке настале због неточног, одгођеног, манипулираног или неприкладног пријеноса података преко интернета. Приређивач ће подузети све технолошки и законски потребне радње за заштиту корисникових информација које посједује.

Приређивач унаточ примјени свих ових радњи, није одговоран за контролу и процесуирање корисникових података од треће стране, те није одговоран за евентуалну штету или губитке настале тим путем.

Играч је у потпуности одговоран за губитке или штету настале повредом ових Правила, те играч приређивача у потпуности ослобађа одговорности у било каквом спору од стране трећих особа, насталом због таквих повреда правила.

Приређивач није одговоран играчу за било какву штету или губитке који су настали изван нормалне и могуће контроле приређивача у тренутку када се догађај збио. Одговорност за било какве губитке или штету насталу због немара је искључена. Приређивач није одговоран за било какав губитак очекиваног профита играча.

У циљу спречавања превара и прања новца кроз интернет игре на срећу приређивач је дужан поступити у складу са позитивним прописима Републике Српске.

Члан 55.

Играч у року од 3 (три) дана од дана завршетка догађаја на електронском листићу може поднијети приређивачу писани приговор на објављени резултат одређеног догађаја, а уколико приређивач утврди да је приговор оправдан извршити ће измјену резултата и јавно га објавити.

Рекламација се подноси у писаном облику електронском поштом или препорученом пошиљком на адресу сједишта приређивача. Рекламације пристигле изван наведеног рока неће се узимати у обзир и разматрање.

Дакле, код исплате добитака у обзир се узима искључиво резултат или податак који је објавио приређивач и исти је записан на магнетском медију приређивача.

Рекламацију рјешава комисија приређивача, и у року од 15 (петнаест) дана од дана примитка рекламације обавјештава судионика (играча) о својој одлуци.

Члан 56.

Добици се исплаћују најприје на виртуални рачун играча који је отворен код приређивача, други дан по објави службених резултата, а на основу захтјева играча врши се исплата са виртуалног рачуна у готовини или путем банака, а све у складу са правилима и процедурама приређивача.

Члан 57.

За рјешавање спорова који проистекну из учествовањау играма на срећу путем интернета, надлежан је суд према сједишту приређивача.

Члан 58.

За све околности које нису обухваћене овим правилима, примјењују се остале важеће законске и подзаконске одредбе.

Члан 59.

Приређивач не сноси одговорност у следећим случајевима:

• За штету која је настала тзв. вишом силом (на које се директно не може утицати).

• За остале пропусте и све друге грешке у садржају на кладионичкој листи, те садржају објављеном на Интернету и / или телетекст страница приређивача.

Члан 60.

Ова Правила примјењују се добијањем сагласности од стране Републичке управе за игре на срећу.

На основу одобрења Републичке Управе за игре на срећу Рјешење број 06/4-463-3035/18 од 02.10.2018.године.

Источно Сарајево
Број: 018/01 –506/18 ДИРЕКТОР
Дана: 21.09.2018.god. _________________
ЖЕЉКО ДОБРАНИЋ